Game ?nh bi tr?c tuy?n uy tn - Ti?n ln mi?n nam mi?n ph

Game ?nh bi tr?c tuy?n uy tn - Ti?n ln mi?n nam mi?n ph

THCS Nguyễn Trãi

//cconm.com


K?hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG  
Trường THCS Nguyễn Trãi 
-------------------------
S?116/KH-THCSNT                                           
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH?NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập T?do Hạnh phúc
-------------------------
 
                                                          Hà Đông, ngày 6 tháng 6 năm 2023
K?HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2023-2024

- Căn c?vào Điều l?trường Trung học cơ s? trường Trung học ph?thông và trường ph?thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư s?32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020
- Căn c?Thông tư thông tư s?36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của B?giáo dục và đào tạo v?việc ban hành quy ch?thực hiện công khai đối với cơ s?giáo dục và đào tạo thuộc h?thống giáo dục quốc dân.
          - Căn c?vào K?hoạch s?171/KH-BCĐ ngày 18/5/2023 của Ban ch?đạo tuyển sinh quận Hà Đông v?K?hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024;
          - Căn c?K?hoạch phát triển giáo dục của phường NguyễnTrãi giai đoạn 2020-2025; thực trạng đội ngũ giáo viên, cơ s?vật chất của nhà trường; kết qu?điều tra ph?cập giáo dục năm 2023 trên địa bàn phường Nguyễn Trãi.
          Trường THCS Nguyễn Trãi xây dựng k?hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          1. Duy trì, gi?vững và nâng cao chất lượng ph?cập giáo dục THCS.
2. Đảm bảo t?chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha m?học sinh. Phát huy và s?dụng hiệu qu?CSVC, đội ngũ cán b? giáo viên trong nhà trường.
3. Tất c?học sinh đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Trãi trong đ?tuổi, đ?điều kiện theo quy ch?tuyển sinh trường THCS, có nguyện vọng đều được vào học lớp 6 năm học 2023-2024 trường THCS Nguyễn Trãi.
II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
- Xét tuyển.
         III. ĐỐI TƯỢNG, H?SƠ, CH?TIÊU VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Đối tượng
- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học, hiện đang sinh sống cùng gia đình tại phường Nguyễn Trãi.
2. Đ?tuổi:
- Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2012).
- Những trường hợp đặc biệt:
+ Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học tiểu học ?đ?tuổi cao hơn tuổi quy định ?tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn c?vào tuổi của năm hoàn thành chương trình tiểu học;
+ Học sinh là người dân tộc thiểu s? học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ?nước ngoài v?nước có th?vào cấp học ?đ?tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định;
3. H?sơ d?tuyển
- Phiếu đăng ký d?tuyển vào học lớp 6 (theo mẫu của nhà trường) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên h?thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản chính học b?cấp tiểu học hoặc các h?sơ khác có giá tr?thay th?học b?
- Bản sao giấy khai sinh hợp l?
- Quyết định cho phép học vượt lớp (nếu có).
- Giấy xác nhận ch?đ?ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).
4. Ch?tiêu
         - Trường THCS Nguyễn Trãi được Ban ch?đạo tuyển sinh Quận Hà Đông giao ch?tiêu tuyển sinh lớp 6 năm học 2023-2024 là 11 lớp với 495 học sinh.
4. Thời gian tuyển sinh:
a. Tuyển sinh trực tuyến: T?ngày 07/7/2023 đến hết ngày 09/7/2023.
b. Tuyển sinh trực tiếp: T?ngày 13/7/2023 đến hết ngày 18/7/2023.
- Thời gian nhận h?sơ:
+ Sáng t?8 gi?00 đến 11 gi?30.
+ Chiều t?14 gi?00 đến 16 gi?30.
     IV. T?CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với trường
a. Xây dựng k?hoạch tuyển sinh năm học 2023-2024 của trường, báo cáo Phòng GDĐT Hà Đông.
b. Công khai k?hoạch tuyển sinh tại trường và địa phương
c. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn th?cán b? giáo viên, nhân viên, học sinh và CMHS v?tuyển sinh trực tuyến.
d. Chuẩn b?cơ s?vật chất; thành lập T?công tác h?tr?và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường;
e. Thành lập Hội đồng tuyển sinh của nhà trường, trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập.
g. T?chức tuyển sinh theo quy định.
2. Đối với thành viên Hội đồng tuyển sinh
a. Nghiêm túc thực hiện k?hoạch tuyển sinh của các cấp đã đ?ra.
b. Tiếp nhận và kiểm tra h?sơ đăng ký đ?tuyển, các quy định v?xét tuyển, lập danh sách học sinh trúng tuyển khi đã được Phòng GDĐT duyệt.
c. Trực tiếp giải quyết các trường hợp khiếu nại, t?cáo (nếu có), thực hiện ch?đ?báo cáo trong thời gian tuyển sinh theo quy định.
3. Đối với các bậc ph?huynh
a. Nộp h?sơ tuyển sinh cho con em đúng thời gian quy định
b. Cung cấp đầy đ? chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học, tạo điều kiện giúp nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh
V. LỊCH LÀM VIỆC VÀ CH?Đ?BÁO CÁO
1. Chuẩn b?
a. CSVC:
- Máy tính quản tr?d?liệu tuyển sinh
- Tài khoản và mật khẩu quản tr?
- Máy tính h?tr?đăng ký trực tuyến cho CMHS
b. Nhân s?
- Ban tuyển sinh: Các CBTS được tập huấn v?việc h?tr?CMHS đăng ký trực tuyến, thu và kiểm tra h?sơ đ?báo cáo Trưởng ban tuyến sinh.
- Cán b?h?tr?quản tr?d?liệu tuyển sinh: h?tr?Hiệu trưởng theo dõi, cập nhật và chọn học sinh trúng tuyển.
2. Đăng ký tuyển sinh trực tuyến (t?7/7/2023 đến hết 9/7/2023)
a. Đối tượng: Cha m?học sinh (CMHS), cán b?tuyển sinh (CBTS)
b. Thời gian: T?07/7/2023 đến hết 09/7/2023.
c. Địa ch?truy cập: www.tsdaucap.hanoi.gov.vn
d. Chuẩn b?
- Máy tính có kết nối Internet.
- Mã s?và Mật khẩu của học sinh.
e. Nhiệm v?
- Các thành viên trong Ban tuyển sinh h?tr?CMHS đăng ký trực tuyến.
3. Đăng ký tuyển sinh trực tiếp và tiếp nhận h?sơ tuyển sinh (t?13/7/2023 đến hết 18/7/2023)
a. Đối tượng: CMHS, cán b?tuyển sinh.
b. Thời gian: T?13/7/2023 đến 18/7/2023.
c. Chuẩn b?
- Danh sách thu h?sơ của nhà trường
- Phiếu bàn giao h?sơ khi CMHS đến đăng ký
- Biên bản đ?ngh?sửa chữa d?liệu học sinh
d. Nhiệm v?
* Cán b?tuyển sinh:
- Tiếp nhận h?sơ khi CMHS đến đăng ký.
- Kiểm tra đối chiếu h?sơ học sinh, nếu đ?và hợp l?thì tiếp nhận.
- Nếu có trường hợp đ?ngh?đính chính thông tin của học sinh, CBTS lập Danh sách và bàn giao cho Trưởng ban tuyển sinh.
- Cuối ngày bàn giao h?sơ và Danh sách tiếp nhận cho Trưởng ban tuyển sinh.
* Trưởng ban tuyển sinh:
- Nhập mới học sinh đăng ký.
- Sửa chữa thông tin học sinh đã đăng ký (nếu có đ?ngh?đính chính).
4. Lập danh sách trúng tuyển.
a. Đối tượng: Trưởng ban tuyển sinh.
b. Thời gian: Ngày 19/7/2023.
c. Chuẩn b?
- Danh sách học sinh trúng tuyển (sau khi kiểm tra h?sơ).
d. Nhiệm v?
- In danh sách trúng tuyển
- Báo cáo nhanh kết qu?tuyển sinh cho Phòng GDĐT. (ngày 18/7/2023)
- Trình phương án tuyển sinh b?sung nếu còn thiếu so với ch?tiêu và tuyển sinh b?sung học sinh (t?ngày 21/7/2023 đến 22/7/2023)
- Hoàn thành cập nhật d?liệu tuyển sinh vào h?thống s?điểm điện t?(ngày 23/7/2023).
- Nộp báo cáo chính thức v?công tác tuyển sinh (ngày 27/7/2023)
Trên đây là K?hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2023-2024 của trường THCS Nguyễn Trãi.

 
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT (đ?b/c);                    
- Thành viên HĐTS trường (đ?t/h);
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
           (Đã ký)


Nguyễn Th?Xinh

 
 
Bạn đã không s?dụng Site, Bấm vào đây đ?duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian ch? 60 giây